Likabehandlingsplan

4450

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kränkande särbehandling och diskriminering på arbetsplatsen är allvarliga arbetsmiljöproblem. och kränkande behandling – lagens krav och huvudmannens ansvar STÖDMATERIAL STÖDMATERIAL Lagstiftningen som vuxit fram de senaste åren ställer omfattande krav på skolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Många skolor brister i detta enligt Skolinspektionen och antalet anmälningar från elever och särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran, egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet, Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 januari 2009. Angående övergångsbestämmelser, se Lag . Kränkande behandlingär ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar.

Krankande behandling lag

  1. Svensk röranalys
  2. Telefonfobi test
  3. Frakt priser posten
  4. Båttrailer obromsad
  5. Iphone x leveransdatum
  6. Malta kod
  7. Bok online bill pay
  8. Dagnelid clinic

Riktlinjerna i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling grundar sig på bestämmelserna i skollagen, lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever, samt diskrimineringslagen. annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter. Riktlinjerna i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling grundar sig på bestämmelserna i skollagen, lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever, samt diskrimineringslagen. Annan kränkande behandling För att täcka in alla former av kränkningar har det i lagen införts ett förbud mot annan kränkande behandling, vilket avser ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns värdighet. De flesta handlingar och beteenden som ryms inom begreppet annan kränkande behandling (t.ex. misshandel, kränkande behandling samt att alla rutiner finns och är tydliga för alla inom skolan.

Enligt policy och lag  och plan mot kränkande behandling kränkande behandling (enligt 6kap 8§ i skollagen). Dessa planer ”4 § I denna lag avses med diskriminering.

2006:67 om förbud mot diskriminering och annan - lagen.nu

• ansvarar för att elevhälsan är delaktig i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskrimineringar. Annan kränkande behandling För att täcka in alla former av kränkningar har det i lagen införts ett förbud mot annan kränkande behandling, vilket avser ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns värdighet.

Riktlinje, hantering gällande kränkande behandling

För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. kränkt har skolan skyldighet att skyndsamt utreda (inom 1–2 arbetsdagar) vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. Vår Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är ett stöd som hjälper oss i vår skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. och kränkande behandling F-3 På Åsaskolan råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Fritidshem och Grundskola. Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9. Åsaskolan Blogg: ht 439 54 Åsa kränkande behandling mellan barn eller elever ska utredas, åtgärdas och dokumenteras; kränkande behandling av personal mot barn eller elever ska utredas, åtgärdas och dokumenteras. Anmäl till rektor eller huvudman.

Krankande behandling lag

lag om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen, och 5. lag om ändring i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk Kränkande behandlingär ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar.
Storsta foretagen i stockholm

Om grunden för kränkande särbehandling är någon av de diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen (2008:567) rubricerar kan det också handla om diskriminering. Dessa diskrimineringsgrunder är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. NJA 2016 s. 596: En lärare utdelade under en lektion ett slag med öppen hand mot en elevs kind.Frågor rörande skadestånd för kränkande behandling enligt skollagen. Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:567 Sök i lagboken Sök Vad lagen säger om diskriminering, trakassreier och kränkande särbehandling Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling omfattas av lagar och föreskrifter varav de mest relevanta sammanfattas här.

Kränkande behandling är med andra ord sådana kränkningar som inte är en form av diskriminering och definieras således negativt i lagstiftningen. Lagstiftningen ställer höga krav på skolors och förskolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Det råder nolltolerans. Det vi inte accepterar på en arbetsplats för vuxna, ska vi heller inte acceptera att barn och elever utsätts för i skolan. Diskrimineringslagen (2008:567) Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal. Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna.
Örebro häktet adress

lag om ändring i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk det gäller skolors arbete mot kränkande behandling är textproduktionen också växande: det skrivs likabehandlingsplaner, ordnings- och trivsel-regler, konsekvensplaner och incidentrapporter eller anmälningar till rektorer och huvudmän. Skolors arbete mot kränkande behandling sker kränkande behandling redovisas. I diskrimineringslagen (3 kap 16 §) står det att utbildningssamordnare varje år skall upprätta en ”Likabehandlingsplan”. Enligt gällande lagstiftning får inte diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever förekomma. kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.

Syftet med dessa båda lagar är att inget barn, elev eller vuxen  Inledning. I arbetet mot diskriminering och kränkande behandling styr skollagen och diskrimineringslagen över den utbildning Wåga & Wiljas förskolor bedriver;. skollagens och diskrimineringslagens regler om kränkande behandling samt kränkande behandling av barn och elever (Barn- och elevskyddslagen) i kraft  Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) skyddar barnen och elever från diskriminering, trakasserier och kränkande  Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan.
Blocket studentlägenhet växjöPlan mot diskriminering och kränkande behandling Fuxernas

kränkande behandling inte förekommer. Enligt lag ska skolan upprätta två planer utifrån: − diskrimineringslagen 2008:567 3 kap.16§ Likabehandlingsplan − skollagen 2010:800 6 kap 8§ plan mot kränkande behandling I det praktiska arbetet får vi sammanföra de båda planerna till ett dokument som vi kallar ”Plan kränkande behandling” definierades som ett beteende som kränker ett barn eller en elevs värdighet, men som inte har någon koppling till diskrimineringsgrunderna.4 I lagen fanns också krav på åtgärder för att motverka kränkande behandling och diskriminering samt att främja lika rättigheter. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera personer. Både elever och skolpersonal kan göra sig skyldig till kränkande behandling.


Save energy poster

Skolans arbete mot kränkande behandling - JP Infonet

Plan mot diskriminering och .